Algemene voorwaarden

van WinIt software engineering, gevestigd te Escharen.

1.1 I. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. WinIt: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WinIt software engineering, statutair gevestigd te Escharen, kantoorhoudende aan de Graafschedijk 63, 5364 PR Escharen.

b. Opdrachtnemer: WinIt.

c. Opdrachtgever: natuurlijk- of rechtspersoon welke in de verhouding met WinIt is aan te merken als opdrachtgever

d. Mantelovereenkomst: de overeenkomst tot opdracht waarin de algemene condities zijn geregeld waaronder WinIt aan opdrachtgever haar diensten verleend, alsmede waarin de aard van de overeenkomst en de overgekomen rechten en verplichtingen zijn bepaald.

e. Projectovereenkomst: de overeenkomst waarin, voortbouwend op de mantelovereenkomst, de door WinIt uit te voeren opdracht nader is gepreciseerd, zoals de omschrijving van de opdracht, de tijdsplanning, tarieven en betaalwijze alsook een specificatie ten aanzien van de oplevering, zoals programmatuur, broncode en documentatie, en, daar waar nodig, de tussen WinIt en opdrachtgever overeengekomen rechten en verplichtingen nader zijn bepaald.

f. Acceptatieovereenkomst: de overeenkomst waarin opdrachtgever verklaart de door WinIt uitgevoerde werkzaamheden te hebben goedgekeurd.

g. Meerwerk: al hetgeen door WinIt in overleg met opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven of naast de in de mantel- of de projectovereenkomst uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

II. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, waaronder in ieder geval te begrijpen de mantel-, project- en acceptatieovereenkomst, tenzij voorafgaand aan of bij de totstandkoming van een mantelovereenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Een verwijzing door opdrachtgever naar de toepasselijkheid van eigen algemene voorwaarden wordt door WinIt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

c. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen of worden betrokken.

1.2 III. Overeenkomst van opdracht

a. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.

b. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door WinIt is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan WinIt slechts worden vertegenwoordigd door een van haar directeuren.

c. Opdrachtgever stemt ermee in dat WinIt de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid zonodig laat uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

d. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

e. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

1.3 IV. Intellectuele eigendom

a. De rechten met betrekking tot alle (geestes-) producten die door WinIt in het kader van de opdracht worden gebruikt – waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d. – of die krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden – waaronder begrepen programmatuur, adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d. – berusten uitsluitend bij WinIt.

b. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WinIt niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in dit artikel bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan derden dan die waarvoor de betreffende producten bestemd zijn. Het voorgaande geldt eveneens voor het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan door WinIt van voormelde handelingen.

1.4 V. Factuur

a. Voor de uitvoering van een overeenkomst is opdrachtgever het overeengekomen bedrag verschuldigd, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting, tenzij anders geldt.

b. Ten aanzien van uitgevoerd meerwerk is WinIt gerechtigd dit afzonderlijk in rekening te brengen.

c. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

d. WinIt is steeds gerechtigd van opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

1.5 VI. Betaling

a. Betaling kan alleen geschieden door overmaking op één van de ten name van WinIt gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten.

b. Betaling geschiedt uitsluitend op de daartoe door WinIt aangewezen rekening.

c. Betaling kan uitsluitend geschieden zonder aftrek of verrekening.

d. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

e. Indien WinIt invorderingsmaatregelen treft tegen een opdrachtgever die in verzuim is, komen de contractuele incassokosten van 15% van de openstaande hoofdsom ten laste van deze opdrachtgever.

f. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke incassokosten en gerechtelijke kosten, vervolgens op de rente en strekken eerst daarna in mindering op het verschuldigde factuurbedrag.

g. Voorzover de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht aan opdrachtgever onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, wordt het betreffende recht door WinIt voorbehouden totdat opdrachtgever geheel aan al haar verplichtingen, hoegenaamd ook, uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.

1.6 VII. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van WinIt en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot maximaal het door WinIt aan opdrachtgever in rekening gebrachte factuurbedrag terzake de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is geleden, met dien verstande dat daarbij alleen het honorarium in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste twaalf maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht.

b. Bij het inschakelen van derden door WinIt zal WinIt steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. WinIt is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

c. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval WinIt aansprakelijk is voor fouten van door WinIt ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door WinIt bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

d. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van WinIt en/of van haar leidinggevende ondergeschikten.

e. Opdrachtgever vrijwaart WinIt voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

1.7 VIII. Vervaltermijn

Opdrachtgever is gehouden, indien deze van oordeel is dat WinIt de opdracht c.q. werkzaamheden niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, dit onverwijld door middel van aangetekend schrijven aan WinIt kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen een termijn van zes maanden na dagtekening van bedoeld schrijven in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan alle rechten en aanspraken van opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, terzake de niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht door het verstrijken van bedoelde termijn van zes maanden vervallen.

1.8 IX. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van WinIt onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, terrorismegevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere verstoring in het bedrijf van WinIt of door haar ingeschakelde derden, alsmede ziekte van de medewerkers van WinIt of deze derden.

1.9 X. Ontbinding

a. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door WinIt te leveren prestaties), alsmede in geval van surséance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van opdrachtgever, zal opdrachtgever geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft WinIt het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat WinIt tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.

b. WinIt heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van dit artikel of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding. De schade wordt gefixeerd op 75% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst, een en ander onverminderd het recht van WinIt om de werkelijke schade als gevolg van de tekortkoming van afnemer te vorderen, indien daartoe gronden zijn.

c. In de in dit artikel bedoelde gevallen kan WinIt ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct volledige betaling vorderen van al hetgeen opdrachtgever ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft WinIt in dit geval het recht op vergoeding van de schade dat zij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.

1.10 XI. Geschillen

a. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

b. Tenzij partijen schriftelijk anderszins overeenkomen, zullen alle geschillen die naar aanleiding van een aanbieding, overeenkomst of nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de relatief bevoegde rechtbank, uitgaande van de vestigingsplaats van WinIt.

1.11 XII. Algemeen

Indien en voor zover bij rechterlijke uitspraak enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig wordt bevonden, zijn WinIt en opdrachtgever verplicht opnieuw te onderhandelen omtrent het nietige beding.

Deze algemene voorwaarden zijn onder nummer 17192322 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Oost Brabant.

https://winit.nl/wp-content/uploads/2018/03/WIN_IT_003.jpg

Heb jij ons nodig?

Neem gewoon even contact op.

Wij hebben geen klantenservice of zoiets dergelijks. Als je ons wilt spreken, dan bel je ons gewoon.

Neem dus gerust contact met ons op.
+31 (0)6 22 99 31 80
perry@winit.nl